מזונות ילדים -סוגיות נפוצות:

הסכומים המשולמים לילדי בני הזוג ,לצורך קיומם היומיומי. המזונות משולמים לאם כאשר הילדים במשמורתה.

א. מזונות ילדים, למה מיועדים ?

מזונות ילדים הנם אותם סכומים האמורים להיות משולמים לצורך קיומם היומיומי של ילדי בני הזוג, בדרך כלל אחר פרידתם.

ב. למי משלמים ?

המזונות משולמים לאם כאשר הילדים במשמורתה .

אם הילדים במשמורת האב, הוא אינו חייב במזונותיהם הואיל והוא דואג לקיומם היומיומי.

ג. האם ניתן להגיש תביעת מזונות בלי קשר להליכי גירושין?

כמובן שניתן להגיש בכל עת תביעת מזונות ילדים.

אם כי התביעות ברובן הנן חלק אינטגרלי מהליכי גירושין, בני זוג החיים בהרמוניה בדרך כלל אינם צריכים לתבוע זה את זה בבית משפט וקיימת הדדיות בנוגע לחלוקת החבויות ביניהם .

ד. האם האישה מחויבת בתשלום מזונות לאב באם הילדים במשמורתו?

למעשה אם הילדים במשמורת האב, האם לא מחויבת בתשלום מזונות לקיומם או מחויבת בתשלום סכום נמוך בהרבה מהסכום שהאב משלם, וזאת הואיל ובמדינת ישראל בנוגע לבני זוג יהודים הצרכים ההכרחיים מוטלים על האב ולא על האם עד גיל 15, בשל העובדה שחל עליהם עקרונות הדין האישי קרי ההלכה היהודית.

יודגש כי אם האישה משתכרת סכומים ניכרים ,תחויב בהשתתפות אך בהיקף נמוך בהרבה מחבות האב במצב זה.

ה. מה הדין הנוהג במשמורת משותפת?

כמובן שבמקרה שהילדים במשמורת שתי ההורים, שיעור חבותו של האב יופחת בהתאם לפרק הזמן היחסי שהילדים במשמורתו.

ו. מהו הסכום המקובל לפסוק למזונות ילדים?

כיום למי שמשתכר הכנסה ממוצעת במשק (קרי כ 7000-8500 ₪ נטו )מקובל לפסוק סכום שהינו כ1150-1200 ₪ לכל ילד ומתווסף לכך תשלום של דמי שכירות (מה שידוע כ"מדור"), אם בת הזוג שוכרת דירה, בה מתגוררים הילדים לאחר הפרידה, בשיעור שהינו כ 40% מדמי שכירות מקובלים באזור המגורים בה התגוררו הילדים,(כאשר מדובר בשתי ילדים או יותר) ו-30% מדמי השכירות המקובלים כשהמדובר בילד אחד.

למי שמשתכר הכנסה גבוהה מהמקובל קרי מ10000 ₪ ומעלה (הערכה כללית) יילקח בחשבון עובדה זו ומזונות הילדים יהיו יותר גבוהים בהתאם.

ז. במקרה שהאישה משלמת משכנתא על דירה שהיא רוכשת ובה מתגורריםהילדים, האם האב יחויב בהשתתפותבתשלום המשכנתא כדמי מדור?

מקובל לחייב את האב במדור גם אם האישה רוכשת דירה שבבעלותה באמצעות משכנתא, אך שיעור החיוב אינו כשיעור המשכנתא אם היא גבוהה משיעור המדור המקובל כפי שפירטתי לעיל, ותשלום המדור יהא כפי המפורט גם אם המשכנתא גבוהה בהרבה.

ח. האם השתכרות האישה משפיעה על שיעור החבות במזונות ילדים?

אם האישה משתכרת סכום בסיסי מקובל במשק ההשפעה תהא מינורית בלבד, אם האישה משתכרת סכום גבוה יותר משל האיש, עובדה זו תילקח בחשבון לפי הפסיקה האחרונה (הילכת אוחנה וצינבוי) כאשר לפי הלכות אלו, יש לקחת בחשבון את הכנסתו הפנויה של האב לאחר תשלום המזונות וליצור ככל האפשר חלוקה שוויונית יותר, תוך התחשבות בהכנסותיהם הפנויות של בני הזוג, אך מגמה זו עדיין בתחילת דרכה בשלב הזה עדיין מחויב האב בצרכים ההכרחיים, כפי שפורט לעיל. אם כי נראה שרב הסיכוי כי מגמה זו תמשיך ותצבור תאוצה בהתבסס על העיקרון הבסיסי והחוקתי ,עיקרון השוויון.

*בעת האחרונה מתרחשים שינוים ותמורות משמעותיים בתחום, אודותיהם ניתן לקרוא כאן